Actueel & kennis

Bedrijventerreinen zijn dé toekomstige energiecentrales

blog 21 april 2021 Ronald Schilt

Bedrijven zijn nog onzichtbaar bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën (RES). Tegelijkertijd hebben industrieterreinen en bedrijventerreinen enorme kansen om hieraan een wezenlijke bijdrage te leveren. Goed zakendoen gaat dan hand in hand met het leveren van een actieve bijdrage aan de energietransitie in Nederland. In deze blog 4 argumenten en 4 tips voor vervolgstappen.

De 4 argumenten:

1. Alternatieve zorgen voor groeiende weerstand

Uit de verschillende RES-documenten blijkt dat voor het behalen van de doelen zonneweides en grote windmolens in het landschap nodig zijn. Dit verkregen inzicht zorgt, gegeven de discussies binnen de verschillende gemeenten, voor een groeiende maatschappelijke weerstand tegen deze oplossingen en daarmee ook voor vermindering van het draagvlak voor de energietransitie.

2. Bedrijventerreinen hebben enorme onbenutte potentie

Er is geconstateerd dat er op bedrijventerreinen nog een enorm oppervlak aan daken beschikbaar is om vol te leggen met PV-panelen. Inpassing van windmolens op bedrijven- en industrieterreinen wordt, gegeven het technische karakter, veel minder negatief beoordeeld dan inpassing in het vrije landschap.

3. De elektrische infrastructuur is er al

Wat helpt is dat er vaak al een stevige elektrische infrastructuur ligt en/of verzwaring van de elektrische infrastructuur relatief goedkoop en snel te organiseren is. Als daarnaast bedrijven in onderlinge samenwerking met slimme ICT gaan nadenken over het uitwisselen en opslaan van energie kunnen de pieken en dalen in de elektriciteitsnetten voorkomen en daarmee de noodzaak tot verzwaring van de netten.

4. Energie is business!

Tot slot niet te vergeten: energie is business! Dit vanwege het beperken van de toenemende kosten, dan wel door extra opbrengsten. Iets wat past bij het karakter en de cultuur van een bedrijventerrein.

4 tips om potentie van bedrijventerreinen beter te benutten:

1. Maak potentie zichtbaar

Bedrijven moeten de kansen in deze business zien. Dat vraagt om inzicht en uitwerking van een businesscase op terreinniveau. Hierin kan landelijke overheid een nadrukkelijkere rol spelen. Dat betekent ook dat bedrijven zich gezamenlijk op regionaal of lokaal terreinniveau nadrukkelijk moeten verdiepen in het thema energie.

2. Stevig ruimtelijk kader van overheid

De overheid moet keuzes maken waar zij de minste bezwaren zien tegen de inpassing van wind en zon. Als zij windmolens en zonneweides in het landschap afwijzen, moeten ze wel zorgen voor voorkeursgebieden met een steviger (ruimtelijk) kader, zodat inpassing van zonneweides en windmolens binnen of rondom bedrijventerreinen wel met de nodige voortvarendheid mogelijk zijn. Hier moet de overheid zekerheden en duidelijkheid bieden aan de bedrijven, anders stappen ze niet in.

3. Zorg voor afgestemde subsidieregelingen

Bij de tussentijdse evaluatie door PBL van de RESsen is geconstateerd dat deze tekortschiet voor bedrijventerreinen. Door middel van een aanpassing van de SDE+-regeling zou duurzame energieopwekking van zonnepanelen op bedrijventerreinen nadrukkelijker gestimuleerd kunnen worden.

4. Innovaties lichte zonnepanelen

Tot slot zal de kostenkant in sommige gevallen gereduceerd moeten worden. Bekend is dat veel grote bedrijfsdaken het gewicht van de huidige zonnepanelen niet altijd kunnen dragen. Er is daarom behoefte aan een verdere stimulering en innovatieve ontwikkeling van lichte zonnepanelen.

Conclusie

Kortom bedrijven, pak uw kans en neem verantwoordelijk om samen met de overheid hier gericht mee aan de slag te gaan. Het alternatief is: op je handen blijven zitten, geld mislopen en klagen over de verrommeling van het landschap.

Auteur: Ronald Schilt – directeur Merosch, voorzitter stuurgroep duurzaamheid ondernemersplatform Bodegraven Reeuwijk (OPBR) en afgevaardigde naar de RES Midden Holland voor de gezamenlijke ondernemersplatformen (DP-MH).

Actueel & kennis