Actueel & kennis

'De warmtetransitie is een transitie van burgers'

news 20 februari 2024 Runa Lentz

De warmtetransitie is een transitie van burgers. Vanuit dat vertrekpunt wilde gemeente Geldrop-Mierlo niet zelf beleid gaan maken in de vorm van een wijkuitvoeringsplan, maar eerst de buurtbewoners uitnodigen om een eigen buurtplan te maken. Met hulp van Merosch en &flux.

Draagvlak creëren door te luisteren of door te leiden?

Een spannend en belangrijk proces, dat ook veel vragen opriep. Bijvoorbeeld: kun je als gemeente draagvlak creëren door te luisteren of juist te leiden? En in hoeverre is het zinvol om bewoners te betrekken bij een onderzoek dat nog in volle gang is? De les die wij leerden: bewoners hebben behoefte aan een ander type advies dan een gemeente, dus maak onderscheid in de onderzoeken die je als gemeente uitvraagt.

Hoe bewoners een stem kregen in advies over meest geschikte systeem

Tijdens de bewonersavonden kregen wij veel kritische vragen over betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas en de technische haalbaarheid ervan voor de woningen in Kerkakkers. De resultaten van deze discussies zijn meegenomen in ons afwegingskader waarin technieken worden vergeleken. Door verschillende bewonersavonden te organiseren hebben de deelnemers aan de avonden een stem in het advies over het meest geschikte systeem per wijk. We informeren en betrekken bewoners bij het plan, waardoor er onder die groep meer draagvlak ontstaat voor het aardgasvrij maken van ‘hun’ wijk.

Rekentool voor bewoners vergroot het draagvlak

In dit project werkten we nauw samen met Bureau &flux, die als procesbegeleider betrokken was. Door de technisch-financiële kennis van Merosch te combineren met de expertise van &flux over draagvlak en bewonerbetrokkenheid gingen techniek en participatie hand in hand. Dit leverde bijvoorbeeld op dat in aanvulling op de technische analyse door Merosch ook een rekentool voor individuele bewoners is gemaakt, wat het draagvlak voor de oplossingsrichtingen heeft vergroot.

Bewoners schrijven het buurtplan voor de gemeente

Tijdens de bewonersavonden hebben we onze technische analyse gepresenteerd en vragen en zorgen van bewoners opgehaald. Deze zorgen en vragen zijn opgenomen in het ‘buurtplan’ dat vervolgens voor beide wijken door de bewoners is opgesteld. Dit plan is ‘voor de buurt’ en ‘door de buurt’ en wordt door bewoners geschreven onder begeleiding van Merosch en &flux. Met die plannen gaat de gemeente nu verder aan de slag met een wijkuitvoeringsplan per wijk.

Projecten

Actueel & kennis